wiersz o wakacjach

Temat: Współczynniki korekcyjne dla mieszkań
A poniżej cała treść Wytycznych Instalu na ten temat: "Współczynniki redukcyjne dla jednostek użytkowych" Cel i ogólne zasady stosowania współczynników redukcyjnych dla jednostek użytkowych: A. Cel stosowania współczynników redukcyjnych. Współczynniki redukcyjne Rm dla jednostek użytkowych stosowane są w celu zmniejszenia wysokości opłat za ogrzewanie, przy wykorzystaniu podzielników kosztów ogrzewania, z powodu niekorzystnego położenia jednostki użytkowej (np. mieszkania) w obrębie budynku (obejmującego wiele jednostek użytkowych). Jako niekorzystnie położone uważa się jednostki użytkowe, które znajdują się pod nie ogrzewanymi poddaszami lub stropodachami, nad nie ogrzewanymi piwnicami, prześwitami, przejazdami, a także zajmujące położenie narożne. Współczynniki redukcyjne ... zużycia, wprowadzone zostaje przez zabieg rachunkowy zakłócenie, które powoduje zmniejszenie zależności opłaty od rzeczywistego zużycia na cele ogrzewania i wspomniane wyżej zmniejszenie różnic w opłatach. Decyzje o stosowaniu współczynników redukcyjnych w systemach rozliczeń kosztów ogrzewania, w których wykorzystane są podzielniki kosztów, podjął Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" w Warszawie, który z upoważnienia Ministerstwa Budownictwa [7] wydal decyzje o dopuszczeniu do stosowania ... od zużycia, za pomocą wskazań podzielników kosztów są rozpowszechnione i ugruntowane, podejście do stosowania współczynników redukcyjnych jest zróżnicowane. W niektórych krajach - Szwajcaria - ich stosowanie jest prawnie wymagane, w innych ... stosowania współczynników redukcyjnych w systemach rozliczenia zależnych od zużycia towarzyszy przepis nakazujący zróżnicowanie opłat czynszowych w zależności od walorów użytkowych mieszkania, miedzy innymi położenia tegoż mieszkania w bryle budynku, co stanowi rekompensatę podwyższonych kosztów ogrzewania lokali skrajnie usytuowanych. Przesłankami do obligatoryjnego stosowania w Polsce współczynników redukcyjnych w systemach rozliczeń z zastosowaniem podzielników kosztów ogrzewania są następujące stwierdzenia: a) wobec wysoce niedostatecznego zaspokajania ... w okresie transformacji ustroju większość rodzin poświęca relatywnie wysoka część swoich dochodów na opłacenie czynszu i opłaty eksploatacyjne mieszkań, w tym na opłaty za ciepło. Zaniechanie stosowania współczynników redukcyjnych w stosunku...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,48252657,48252657,Wspolczynniki_korekcyjne_dla_mieszkan.htmlTemat: Współczynniki korekcyjne dla mieszkań
cd. Obligatoryjne wymaganie stosowania współczynników redukcyjnych wprowadzono do wydawanych przez COBRTI "INSTAL" Decyzji* o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie podzielników kosztów wraz z przydzielonymi systemami rozliczeń z pełna świadomością, ze ich zastosowanie w systemie rozliczeń zmniejsza motywacje do oszczędzania ciepła zużywanego do ogrzania przez poszczególnych użytkowników (mieszkańców). Przeważały argumenty wymienione w pp'. a,b,c. Ogólne zasady stosowania współczynników redukcyjnych dla jednostek użytkowych. B. Wprowadzając współczynniki redukcyjne do systemu rozliczeń zależnych od zużycia kosztów ogrzewania z zastosowaniem podzielników kosztów, należy bezwzględnie przestrzegać podanych zasad: a) należy stosować współczynniki redukcyjne o wartościach mniejszych od 1 dla jednostek użytkowych niekorzystnie położonych i współczynnik Rm =1 dla jednostek użytkowych niewyróżniających się. Nie należy zamiast współczynników redukcyjnych stosować współczynników korekcyjnych, które mogą przyjmować wartości zarówno poniżej jak i powyżej jedności (sposób ustalenia wartości współczynników redukcyjnych patrz p. 5.3.5.2.). b)(współczynniki redukcyjne należy stosować zawsze do zależnej od zużycia zmiennej części kosztów ogrzewania przypadającej na daną jednostkę użytkową (lokal, mieszkanie), a nie wolno ich stosować do części stałej naliczanej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej. c)Współczynniki redukcyjne należy stosować zawsze do jednostki użytkowej jako całości, a nie do poszczególnych niekorzystnie usytuowanych pomieszczeń w obrębie jednostki użytkowej. To znaczy należy je stosować do sumy wartości zużycia wskazywanych przez poszczególne podzielniki w danej jednostce użytkowej w okresie rozliczeniowym. d) współczynniki redukcyjne nie powinny być używane do wyrównywania różnic w ... okresowe i wymaga przeprowadzenia szczegółowych obliczeń kosztów ogrzewania, które nie są przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych. e) współczynniki redukcyjne powinny być ustalane stosownie do zróżnicowania zapotrzebowania ciepła do ogrzania występującego miedzy jednostkami użytkowymi w tym samym budynku wyłącznie na podstawie fizycznych cech budynku i powinny być niezmienne w czasie jeśli cechy techniczne danego budynku pozostają niezmienne. Niedopuszczalna jest zmiana współczynników redukcyjnych z sezonu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,48252657,48252657,Wspolczynniki_korekcyjne_dla_mieszkan.html


Temat: podzielniki ciepła
c.d „COBRTI INSTAL zaproponował dwie metody wyznaczania współczynników redukcyjnych, z których pierwsza tabelaryczna, będąca propozycją dla Zarządców budynków oraz firm rozliczeniowych w początkowym okresie wdrażania systemów (lata 90-te) wyczerpała swoje możliwości, druga oparta na analizie aktualnego zapotrzebowania mocy, wymaga od Inwestora stworzenia energetycznej bazy danych budynku. Stosowanie w systemie indywidualnego podziału kosztów ogrzewania złych współczynników, może rodzić błędy dochodzące do 50% części ... wyliczonych na podstawie metod inżynierskich współczynników redukcyjnych Rm spowodował, że wyniki otrzymywane po zakończeniu każdego tzw. sezonu grzewczego były również obciążone błędem z tego tytułu. Wielkość tego błędu była na tyle...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,36677333,36677333,podzielniki_ciepla.html